Aramayı tamamlamak için enter'a basınız.

Bilgi talebi

Yatırımcı ilişkileri
anketi
Dijital danışmana sorun Dijital
danışmana
sorun
Logo Blog
Logo Blog
0

E-Defter Tutma Zorunluluğu Olanlar Kimlerdir?

E-Defter; şirketler için kanunen arşivlenmesi zorunlu olan yevmiye ve büyük defterlerin dijital ortamda tutulması için geliştirilen bir uygulama. Peki kimler elektronik defter tutma zorunluluğuna sahip? Detaylar bu blog yazımızda!

E-defter uygulaması, tüm parasal hareketlerini kayıt altına almak zorunda olan firmaların kayıtlarının elektronik ortamda denetlenmesini sağlıyor. E-defter uygulamasında kayıtlar standart bir formatta hazırlanıyor ve bu sayede denetimler çok daha hızlı ve düzenli bir şekilde yapılıyor.

Gönüllü olarak da katılmanın mümkün olabildiği bu uygulama sayesinde şirketler baskı, arşivleme, kargo vb. süreçlerden kurtuluyor. Bu da para ve zamandan tasarruf sağlıyor.

Kimler e-Defter uygulaması kullanmak zorunda?

14.12.2014 tarihinde, 28497 sayılı Resmi Gazete’de 421 sıra numarası ile yayınlanan Vergi Usul Kanunu (V.U.K) Genel Tebliği ile elektronik defter kapsamına giren mükellefler belirlenmişti. Daha sonra ise 20.06.2015’te 29392 sıra numaralı Resmi Gazete’de 454 sıra numaralı V.U.K Genel Tebliği ile e-defter tutma zorunluluğu bulunanların kapsamı genişletilmiş oldu.

2018 yılı itibarı ile de aşağıda sayılan mükellef gruplarına e-Defter tutma zorunluluğu getirildi:

  • 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar
  • 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları (kolalı gazoz,içki,sigara vb.) imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar
  • 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler
  • 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan lisans alan mükellefler. (Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecek)
  • Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler

Bu çerçevede elektronik defter uygulamasına geçme zorunluluğu getirilen mükelleflerin bazı zorunlulukları var. Tam bölünme, birleşme veya tür değişikliğine gitmeleri halinde devrolunan veya birleşilen tüzel kişi mükellefler ile tam bölünme veya tür değişikliği sonucunda ortaya çıkan yeni tüzel kişi mükellefler de elektronik defter tutmak zorunda. Bu durumda uygulamalara geçme süresi hiçbir koşulda işlemin ticaret siciline tescil tarihini izleyen ayın başından itibaren 3 ayı geçmemeli.