Aramayı tamamlamak için enter'a basınız.

Bilgi talebi

Yatırımcı ilişkileri
anketi
Dijital danışmana sorun Dijital
danışmana
sorun
Logo Blog
Logo Blog
0

İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinde hangi veriler saklanmalıdır?

Her işletme için en önemli değer insandır ve çalışanların yaşam hakkını gözetecek, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önleyecek bir kültürün oluşturulması kurumların sorumluluğundadır. Bu yazımızda iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinde saklanması gereken verileri anlatıyoruz.

İş güvenliği, işin yapılması anında tehlikelerin ortadan kaldırılması veya en aza indirilmesi hususunda alınan önlemleri içerir. İş sağlığı ve güvenliği hizmeti almakla yükümlü işyerleri için veri gönderimi yükümlülüğü 01.07.2018 tarihinde başlamıştır.

İş sağlığı ve güvenliği hizmeti almakla yükümlü işyerlerinin 01.07.2018 tarihinde başlayan veri gönderim yükümlülüğü doğrultusunda, İSG yazılımları aracılığıyla gönderimi yapılan veri setleri; çalışanların eğitimidir. Sonraki süreçte İşe Giriş ve Periyodik Muayeneleri ve Tehlike Kaynakları veri setleri gönderilecektir.

Entegratör firmaya görev düşüyor

Veri aktarımında veri kaybı yaşamamak ve verilerin güvenli bir şekilde aktarımını sağlamak için her türlü teknik alt yapının hazırlanması ve tedbirin alınması entegratör firma sorumluluğundadır.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, faaliyet çerçevesinde işlenen kişisel veriler, 6361 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde öngörülen saklama süreleri kadar saklanabilir, kanunun öngördüğü ölçüde aktarılabilir ve yine kanun tarafından belirlenen sürelerin sonunda silinebilir.

6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da belirtilene göre kurum, kanunlarla verilen görevleri yerine getirmek amacıyla işlediği kişisel veriler ile ticari sır niteliğinde olan verileri, veri sahibinin onayı olmadan gerçek veya tüzel kişilerle paylaşamaz. Bununla birlikte kanunda,  “sağlık verisi dışındaki kişisel veriler ile ticari sır niteliğindeki veriler paylaşılabilir.” hükmü de bulunmaktadır.

Kişisel verilere ilişkin haklar nasıl savunulur

6698 Sayılı KVKK’nun 11. maddesi gereği çalışanlar, kişisel verileri ile ilgili olarak; bilgi talep etme, verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, verilerin aktarıldığı kişi ve kurumları öğrenme, veriler eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme hakkına sahiptir. Bunun yanı sıra veri sahibi; aleyhine sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, verinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir. Çalışan, ıslak imza içeren belge ile veri sorumlusuna başvurabilir.

6698 Sayılı KVKK’nun 5. Maddesine göre;

  • Açık rızanın bulunması
  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hallerinde veri toplanabilmektedir.

Devlet, işveren ve çalışan işbirliği ile ortaya çıkan dökümanlar, ilgili sektörlerin yararlanabileceği kaynakların elde edilmesini sağlar. Dolayısıyla işçi sağlığının iyileştirilmesine yönelik çabalar toplumsal kalkınmaya da katkıda bulunacaktır.