Aramayı tamamlamak için enter'a basınız.

Bilgi talebi

Yatırımcı ilişkileri
anketi
Dijital danışmana sorun Dijital
danışmana
sorun
Logo Blog
Logo Blog
0

Limited Şirket Nasıl Kurulur, Kuruluş İşlemleri Nelerdir?

Ülkemizde kurulan şirketler arasında en çok tercih edilen şirket türlerinden biri olan limited şirket nasıl kurulur, bu yazımızda ayrıntılarıyla cevaplıyoruz. Limited şirket nedir ve limited şirket kuruluş işlemleri nelerdir gibi sorulara da cevaplar veriyoruz.

Limited şirket nedir?

6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 503 üncü maddesinde iki veya daha fazla gerçek ya da tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulup, ortaklarının mesuliyeti koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile mahdut ve esas sermayesi muayyen olan şirketin limited şirket olduğu belirtilmiştir.

Ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanan limited şirket ortak sayısı ikiden az elliden çok olamamakta ve asgari 5.000 TL sermaye ile kurulmaktadırlar. Ortak sayısının yirmiden fazla olduğu limited şirketlerde anonim şirketlerdeki gibi genel kurul ve denetim kurulu organlarının ihdas edilmesi zaruridir.

Limited şirket nasıl kurulur?

Limited şirket kuruluş sürecini anlatmak için maddeler halinde sıralama yapacağız. Limited şirket kuruluş aşamasında aşağıdaki hususları yerine getirmek zorunluluğu bulunuyor:

 1. Ticaret unvanı seçmek,(bkz. Şirket Unvanı Nasıl Seçilir Nelere Dikkat Etmek Gerekir)
 2. Ticaret unvanını ve imzaya yetkili şahısların unvanının altına atacakları imzalarını notere tasdik ettirmek
 3. Sermayenin on binde dördü oranındaki tutarı Rekabet Kurumu’nun hesabına yatırmak
 4. Biri asıl olmak üzere üç nüsha şirket anasözleşmesini on beş gün içinde şirketin faaliyet gösterdiği bölgede yetkili olan ticaret sicili memurluğuna tescil ettirmek ve noter tasdikli imza beyannamesini teslim etmek
 5. Türk Ticaret Kanunu’nun 511 inci maddesinde gösterilen bilgileri içeren kayıt beyannamesini ticaret sicili memurluğuna teslim etmek
 6. Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 29 uncu maddesine göre düzenlenecek olan taahhütnameyi ticaret sicili memurluğuna teslim etmek
 7. Şirket kurucularının gerçek kişi olması durumunda onaylı nüfus cüzdanı sureti ile ikametgâh ilmühaberlerini ticaret sicili memurluğuna teslim etmek
 8. Şirket kurucularının tüzel kişi olması durumunda yetkili organlarının noter onaylı iştirak kararlarını ticaret sicili memurluğuna teslim etmek
 9. Ayni sermaye konulması halinde ayni sermayenin değerini gösteren mahkeme bilirkişi tesbit kararı ve mahkemece onaylı bilirkişi raporunu ticaret sicili memurluğunda tescil ettirmek
 10. Vergi ve sosyal güvenlik kaydı için şirket kuruluş dilekçesi formunu ticaret sicili memurluğuna teslim etmek
 11. İşletmenin faaliyet gösterdiği bölgedeki yetkili olan ticaret odasına veya ticaret ve sanayi odasına kaydolmak
 12. İşletmenin ve ticaret unvanının tescil edildiğini gösteren ilanı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlatmak

(Resmi Gazetenin 28/09/2008 tarih ve 27011 sayılı nüshasında yayımlanan şekline uygun olarak hazırlanacak Bağkur işe giriş bildirge formu. Her ortak için ayrı ayrı doldurulup imzalanacak)